UE na skróty

Parlament Europejski – wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe

Rada Europejska – wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej – reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji.

Komisja Europejska – wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE

Europejski Bank Centralny (EBC) – zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i gospodarczą UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy – odpowiada za kontrolowanie prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania funduszy UE oraz pomaga w doskonaleniu zarządzania finansami UE

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) – odpowiada za stosunki dyplomatyczne UE z państwami spoza UE oraz prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu

Komitet Regionów – organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i lokalne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w UE, jak i poza jej granicami

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych

Europejski Urząd Doboru Kadr – zajmuje się rekrutacją pracowników do instytucji i innych organów UE

Urząd Publikacji – publikuje informacje o UE

Europejska Szkoła Administracji – zapewnia specjalistyczne szkolenia dla pracowników UE

Zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT) – wspomaganie ochrony systemów informatycznych instytucji UE przed zagrożeniami

Agencje i inne organy UE – szereg wyspecjalizowanych agencji i zdecentralizowanych organów wypełnia wiele różnych zadań technicznych, naukowych i zarządczych

EUR-Lex czyli baza aktów prawnych UE. Portal EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka). Można tu także śledzić przebieg procedur ustawodawczych. Portal jest aktualizowany codziennie i zawiera ponad 3 miliony dokumentów. Najstarsze z nich pochodzą nawet z 1951 r.

Zamówienia publiczne i fundusze UE – strona zawierająca odesłanie do informacji o dotacjach i możliwościach finansowania oferowanych przez UE w poszczególnych dziedzinach działalności

Polityka regionalna – informacje na temat funduszy strukturalnych: historia i zasady, według których są wydawane; a także ostatnie wydarzenia w dziedzinie polityki regionalnej UE

Portal Funduszy Europejskich – portal poświęcony Funduszom Europejskim na lata 2014 – 2020; informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020

 

2016-10-10: Zdrowy rozwój Europy

Już w czwartek 27 października komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis spotka się z polską publicznością w ramach Dialogu Obywatelskiego. W ten sposób Komisja Europejska stara się bezpośrednio kontaktować się z obywatelami krajów UE, wsłuchiwać się w ich opinie i reagować na uwagi. Wszystkich zainteresowanych udziałem zachęcamy do rejestrowania się – zapisy […]

2016-10-07: Wyniki unijnych inwestycji w latach 2007-2013

Komisja Europejska opublikowała wyniki niezależnej oceny unijnych inwestycji zrealizowanych w latach 2007-2013 oraz szczegółowe sprawozdania dotyczące poszczególnych państw członkowskich. Najważniejszy wynik oceny inwestycji w okresie 2007-2013 to utworzenie dodatkowego miliona miejsc pracy, co odpowiada jednej trzeciej ogólnego wzrostu zatrudnienia netto w UE w tym okresie oraz 2,74 euro dodatkowego wzrostu PKB za każde euro zainwestowane w […]

2016-10-06: Europejska inicjatywa obywatelska – co to takiego?

Europejska inicjatywa obywatelska umożliwia wezwanie Komisji Europejskiej do zaproponowania przepisów unijnych w kwestiach, w których UE posiada kompetencje do stanowienia prawa. Inicjatywę obywatelską musi poprzeć co najmniej milion obywateli UE pochodzących z przynajmniej 7 spośród 28 państw członkowskich. W przypadku każdego z tych 7 państw wymagane jest osiągnięcie minimalnej liczby deklaracji poparcia. Przepisy proceduralne dotyczące […]

2016-10-05: Ustrój lizbońskiej Unii Europejskiej

Zapraszamy do lektury nowej książki: Ustrój lizbońskiej Unii Europejskiej. Podstawy traktatowe, struktura, instytucje (2016). Jan Barcz. Książka jest dostępna bezpłatnie w systemie Open Access na stronie internetowej: www.janbarcz.republika.pl Znajdziecie tam również drugie, zmienione wydanie (2016) książki – Główne kierunki reformy ustrojowej  post-lizbońskiej Unii Europejskiej  (2010 – 2015).  Sanacja i konsolidacja strefy euro (2016).  

2016-10-04: Porozumienie paryskie po ratyfikacji przez UE

Podczas ratyfikacji porozumienia paryskiego przez Parlament Europejski obecni byli przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon oraz przewodnicząca COP 21 Ségolène Royal. To już ostatni etap: zakończył się w ten sposób proces ratyfikacji porozumienia przez Unię Europejską. W orędziu o stanie Unii wygłoszonym 14 września przewodniczący Jean-Claude Juncker wezwał do szybkiej ratyfikacji porozumienia, […]

2016-09-29: Uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – pakiet wrześniowy

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE (zob. załączniki I i II), a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiono […]

2016-09-28: Zapewnienie przejrzystości instytucji UE

Komisja Europejska zaproponowała dzisiaj obowiązkowy rejestr służący przejrzystości, który objąłby wszystkie instytucje UE – Parlament Europejski, Radę i Komisję, co umożliwiłoby zrealizowanie jednego z głównych celów Komisji Junckera, jakim jest zapewnienie przejrzystości. Komisja, dając przykład, już teraz warunkuje możliwość spotkania ze swoimi przywódcami politycznymi i czołowymi decydentami wpisaniem się przez grupy interesu do publicznie dostępnego […]

2016-09-27: Ułatwienia w dostępie do europejskich funduszy

Zgodnie z inicjatywą „budżet UE ukierunkowany na wyniki” oraz w myśl dążenia do lepszego stanowienia prawa, Komisja postanowiła podsumować dotychczasową działalność grupy wysokiego szczebla ds. uproszczenia w odniesieniu do beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Biurokracja bywa czynnikiem odstraszającym małe podmioty i przedsiębiorstwa typu start-up. Czasem rezygnują one z możliwości oferowanych przez europejskie fundusze strukturalne […]

2016-09-23: Coraz więcej podrobionych towarów

Na podstawie nowych danych opublikowanych dziś przez Komisję Europejską szacuje się, że w 2015 r. unijne organy celne przejęły pięć milionów podrobionych przedmiotów więcej niż w roku poprzednim. Oznacza to, że liczba przechwyconych towarów wzrosła o 15 proc. w porównaniu z rokiem 2014. Ponad 40 mln wyrobów, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa własności intelektualnej, […]

2016-09-23: UE walczy o zaostrzenie zasad handlu dziką fauną i florą

W dniu 24 września przedstawiciele 182 krajów i UE zbiorą się na siedemnastej sesji Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Johannesburgu (Republika Południowej Afryki), aby uzgodnić konkretne środki służące lepszej ochronie określonych najbardziej zagrożonych gatunków na świecie. UE będzie po raz pierwszy uczestniczyła […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir