2016-02-25: Polska nie wypełnia zobowiązań

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

W sumie Komisja zadecydowała dzisiaj o wysłaniu 34 uzasadnionych opinii i podjęła 3 decyzje o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednocześnie Komisja zamyka 108 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania. Pełne zestawienie podjętych dzisiaj decyzji znajduje się w MEMO/16/319.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełne MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji dotyczące Polski (w tym 3 uzasadnione opinie i 1 decyzja o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), pogrupowane według obszarów polityki.

Mobilność i transport

  • Bezpieczeństwo kolei: Komisja pozywa POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedokonaniem poprawnej transpozycji i wdrożenia dyrektywy 2004/49/WEw sprawie bezpieczeństwa kolei we Wspólnocie. Zgodnie zdyrektywą 2004/49/WE państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia niezależnego organu bezpieczeństwa, niezależnego organu dochodzeniowego badającego wypadki i incydenty oraz określenia wspólnych zasad dla zarządzania, regulacji i nadzoru bezpieczeństwa kolei. Polska nie dokonała pełnej transpozycji i wdrożenia dyrektywy na szczeblu krajowym. Dokładniej, polskie prawo nie gwarantujeprowadzenia dochodzenia w sprawie poważnych wypadków i incydentów przez niezależny organ dochodzeniowy, a Polska nie zapewnia niezależności organu bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

  • Transport lotniczy: Komisja wzywa POLSKĘ do zaprzestania dyskryminacyjnego stosowania opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Wrocław

Komisja Europejska wezwała Polskę do zmiany systemu opłat lotniskowych stosowanego przez Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika. Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie UE wprowadza zasadę swobody świadczenia usług lotniczych w UE. Ponadto zakazuje państwom członkowskim wprowadzania bardziej uciążliwych warunków dotyczących obsługi wewnątrzunijnych przewozów lotniczych niż warunki nałożone na przewozy krajowe. Komisja uważa, że opłaty lotniskowe obowiązujące na tym lotnisku stanowią nieuzasadnione obciążenie dla świadczenia transgranicznych usług lotniczych. Wezwanie ma formę uzasadnionej opinii. Polska ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach zastosowanych w celu zmiany sytemu opłat lotniskowych na tym lotnisku; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

  • Transport drogowy: Komisja wzywa POLSKĘ do prawidłowego stosowania przepisów UE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów pojazdów ciężarowych

Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania jej zobowiązań na mocy dyrektywy Rady 96/53/WE, która ustanawia między innymi zasady dotyczące maksymalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów ciężarowych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zgodnie z dyrektywą pojazdy ciężarowe do 40 ton wagi całkowitej i maksymalnie 11,5 tony na oś napędową powinny mieć możliwość swobodnego przemieszczania się po sieci dróg w państwach członkowskich, jedynie z nielicznymi wyjątkami, np. w parkach narodowych lub małych wioskach. Polska zobowiązuje jednak kierowców tych pojazdów do płacenia za specjalne zezwolenie na około 97 proc. swojej sieci. Po intensywnych kontaktach z władzami polskimi Komisja skierowała dziś wniosek w formie uzasadnionej opinii. Polska ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach zastosowanych w celu wykonania dyrektywy; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

Jednolity rynek: Komisja zwraca się do czterech państw członkowskich o przestrzeganie dyrektywy usługowej w dziedzinie zawodów regulowanych. Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko Austrii, Cyprowi, Niemcom oraz Polsce. Przepisy w tych krajach zawierają nadmierne lub nieuzasadnione przeszkody w dziedzinie usług świadczonych przez przedstawicieli wolnych zawodów. Mimo wymiany informacji prowadzonej z tymi czterema państwami członkowskimi Komisja nadal uważa, że wymogi nałożone na niektórych usługodawców w tych państwach członkowskich są sprzeczne z dyrektywą usługową (dyrektywa 2006/123/WE). Dzisiejsze działanie dotyczy: wymogów dotyczących siedziby wobec rzeczników patentowych, formy prawnej oraz nadmiernych wymogów dotyczących struktury własnościowej wobec architektów, inżynierów, rzeczników patentowych i weterynarzy oraz ograniczeń w tworzeniu wielodyscyplinarnych przedsiębiorstw wobec architektów, inżynierów i rzeczników patentowych w Austrii; wymogów dotyczących struktury własnościowej wobec wszystkich zawodów inżynierskich, w tym inżynierów lądowych i architektów na Cyprze; minimalnych i maksymalnych stawek dla architektów i inżynierów w Niemczech i stawek minimalnych dla rzeczników patentowych w Polsce. Wezwanie Komisji skierowane do Austrii, Cypru, Niemiec i Polski ma formę uzasadnionej opinii. Państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji środków przyjętych w celu naprawy tej sytuacji; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. W dniu dzisiejszym Komisja Europejska postanowiła także skierować uzasadnioną opinię do Grecji ze względu na utrzymujące się ograniczenia w zakresie szkolenia mediatorów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small bannerbutton-twoj-glos-w-europie130719_eckpleutubee-Justice web banner10lat_innelogo-wmir